Zajistíme pro Vás práce v katastru nemovitostí v následujících oblastech:

Vytyčování vlastnických hranic

Znáte hranice svého pozemku v terénu? Vytyčení vlastnických hranic pozemků je zeměměřickou činností, kdy se do terénu přenáší poloha lomových bodů hranic pozemků. Součástí je rovněž seznámení vlastníků všech dotřených pozemků (sousedů) s průběhem vytyčení. Vypracujeme Vám protokol o vytyčení vlastnických hranic a společně s dokumentací o vytyčení předáme jak objednateli, tak místně příslušnému katastrálnímu úřadu. Důležitá je zde skutečnost, že vytyčením vlastnických hranic pozemku se nemění majetkoprávní vztahy. Vlastníci ostatních pozemků mohou, ale také nemusí výsledek vytyčení respektovat. Pro předcházení problémům v budoucnosti doporučujeme tzv. zpřesnění hranic. K tomuto účelu se vyhotoví geometrický plán a souhlasné prohlášení, kde vlastníci všech dotčených pozemků stvrdí souhlas s průběhem hranic ověřeným podpisem.

Geometrické plány

Geometrický plán vyhotovujeme vždy, když dochází ke změně geometrického a polohového určení nemovitosti, kterou je nutné zapsat a zakreslit do katastru nemovitostí. Geometrický plán musí obsahovat souhlasy všech sousedů. Geometrické plány vyhotovujeme pro:

 • změnu hranice katastrálního území,
 • rozdělení pozemku,
 • změnu hranice pozemku,
 • vyznačení nebo změnu obvodu budovy, která je hlavní stavbou na pozemku, a vodního díla,
 • určení hranic pozemků při pozemkových úpravách,
 • doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný zjednodušeným způsobem,
 • opravu geometrického a polohového určení nemovitostí,
 • upřesnění nebo rekonstrukci údajů o parcele podle přídělového řízení,
 • průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků,
 • průběh hranice určené soudem,
 • vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku.

Prohlášení vlastníka budovy

Prohlášení vlastníka budovy a stanovení podlahových ploch bytových a nebytových jednotek vyhotovíme za Vás. Výměry podlahových ploch vypočteme z přímého měření. Prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám je právní úkon, který může učinit vlastník budovy (příp. spoluvlastníci, manželé, oprávněný z práva stavby), ve které mají vzniknout nejméně dvě jednotky (byty, nebytové prostory), z nichž každá se stane samostatnou věcí, tedy předmětem samostatného vlastnictví. Prohlášení vlastníka budovy je nezbytnou podmínkou také při převodu družstevních bytů do vlastnictví členů družstva a nájemců bytů, nebo v případě privatizace bytového fondu z majetku obce/města.

Poradenství v oblasti katastru nemovitostí

Zároveň poskytujeme poradenství v oblasti katastru nemovitostí. Vysvětlíme veškeré technické a právní aspekty katastru nemovitostí. Dále poradíme v oblasti kupních a převodních smluv, smluv na zřízení věcného břemene. Poskytneme Vám informace o potřebných dokladech pro vklad do katastru nemovitostí. Případně zajistíme zastoupení při jednání s katastrálním úřadem. Kontaktujte nás na tel. čísle 312 246 357.