Společnost HCM s.r.o. Vám nabízí kompletní geodetické práce v investiční výstavbě. Naše nabídka práce v investiční výstavbě zahrnuje následující:

Zaměření výškopisu a polohopisu

Naše geodetická činnost obsahuje zaměření výškopisu a polohopisu zájmového území pro projekční činnost, jejímž výstupem je výškopisný a polohopisný plán. Zaměření výškopisu a polohopisu slouží jako podklad pro projekt stavby. Předmětem tohoto zaměření jsou veškeré prvky výškopisu a polohopisu jako budovy, ploty, rozhraní ploch, hrany terénní kostry, povrchové znaky inženýrských sítí, vegetace (stromy, křoví). Součástí výškopisného a polohopisného plánu je i zákres vlastnických hranic. Všechny výstupy produkujeme ve formátech .dgn, .dwg a .dxf.

Vytyčování staveb a inženýrských sítí

Další geodetické práce se týkají vytyčování staveb a inženýrských sítí. V případě vytyčování staveb přenášíme vybrané prvky projektové dokumentace do terénu tak, aby stavební firma měla přesně stanovené klíčové body stavby, např. rohy základů apod. V případě inženýrských sítí, což jsou zjednodušeně všechna vedení sloužící k rozvodům energií, vody, plynu apod., provádíme jejich vytyčení při výstavbě. Zaměření skutečného provedení těchto inženýrských sítí provádíme po dokončení jejich výstavby.

Dokumentace skutečného provedení staveb

Zajistíme Vám kompletní dokumentaci skutečného provedení staveb. Dokumentace obsahuje tyto části:

  • A Průvodní zpráva
  • B Souhrnná technická zpráva
  • C Situační výkresy
  • D Výkresová dokumentace
  • E Geodetická část

Dokumentace skutečného provedení staveb musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. Vlastník stavby je povinen uchovávat ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení a to po celou dobu trvání stavby.

Dokumentace skutečného provedení stavby inženýrských sítí pro jednotlivé správce

V rámci geodetické práce v investiční výstavbě Vám nabízíme zaměření a zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení staveb inženýrských sítí, která je nezbytným podkladem pro kolaudaci přípojek a hlavních řadů inženýrských sítí (voda, kanalizace, plyn, elektřina, apod.). Dokumentace obsahuje zaměření trasy sítě a technických zařízení a jejich grafické znázornění dle požadavků a směrnic správců sítí.

Pasport stavby

Chcete-li rekonstruovat či modernizovat objekt a nemáte k dispozici žádné podklady, pak potřebujete pasport stavby od nás. Pasport stavby je zjednodušená dokumentace stavby, která obsahuje popis stavby, jednotlivých konstrukcí a zjednodušené výkresy stavby (půdorysy, řezy, pohledy) s ověřenými a zaměřenými rozměry dílčích konstrukcí. Pasport stavby slouží pro jednání s úřady a dotčenými orgány a jako podklad pro projektování rekonstrukcí.

Zaměření fasád domů

Chystáte se provést rekonstrukci fasády domu a chybí Vám její výkresy? Naší činností v rámci geodetické práce v investiční výstavbě je i detailní zaměření fasád domů 3D skenerem a fotodokumentace stávajícího stavu. Výstupem je kromě klasického 2D výkresu i 3D model a mračno zaměřených bodů. Ve svém počítači pak máte realistický obraz projektu.

Přehled a fotografie vybraných akcí naleznete v kategorii Reference.