Letecká fotogrammetrie

Letecká fotogrammetrie je geodetická metoda, při které se geometrický tvar části zemského povrchu neurčuje v terénu, ale na jeho obraze pořízeného ze vzduchu. Snímací zařízení umístěné na létajícím nosiči pořizuje snímky během letu. Schopnost fotografického snímku - zachytit ve zlomku vteřiny celou zájmovou oblast - je nenahraditelná při dokumentování rychle se měnících dějů, jako je dokumentace území postižených povodněmi, vichřicemi, požáry a podobně. Její nenahraditelnost je v těžko přístupných nebo nepřístupných oblastech, kde se jiná měřická metoda ani nedá použít.

Podle počtu vyhodnocovacích snímků dělíme fotogrammetrii na:

- jednosnímkovou

Na samostných snímcích lze měřit pouze rovinné souřadnice. V letecké fotogrammetrii lze takto pořídit polohopisnou složku rovinatého území a to jak ze snímků svislých, tak se šikmou osou záběru.

- dvousnímkovou

Pomocí dvousnímkové fotogrammetrie lze vyhodnit z dvojice snímků prostorové souřadnice objektu. Předmět měření musí být současně zobrazen na obou snímcích. Pokud se k vyhodnocení snímků využívá stereoskopického vjemu, mluvíme o stereofotogrammetrii.

Podle způsobu zpracování snímků (tz. převod snímkových souřadnic na rovinné nebo prostorové souřadnice) fotogrammetrii dělíme na metodu:

- analogovou

K vyhodnocení je potřeba opticko mechanické zařízení obsluhované speciálně vyškolenou obsluhou s dlouhodobým zácvikem.

- analytickou

Metoda analytická převádí snímkové souřadnice do geodetických pomocí prostorových transformací, které se řeší na počítačích.

- digitální

Tato metoda využívá jako vstupní informace digitální obraz. Tento může být naskenovaný klasický snímek, nebo snímek pořízený přímo digitálním fotoaparátem.

Naše společnost používá jako nosiče copter a jako snímací zařízení digitální kameru. V našem případě tedy mluvíme o letecké digitální strereoskopické fotogrammetrii.


Jednotlivé etapy leteckého fotografického snímkování

Analýza

Ve spolupráci se zákazníkem je nejprve nutné provést analýzu vstupních požadavků a výstupních parametrů. Jedny z rozhodujích parametrů jsou geometrické rozlišení a hodnoty překryvů mezi jednotlivými snímky.

Plánování letu

Na základě analýzy je nutné připravit plánování vlastního snímkovacího letu, kde je nutné zohlednit několik vlivů, zejména letecké omezení v zájmovém území, operační možnosti letadel a snímače a výškové poměry zájmového území, povětrnostní podmínky, atd.

Geodetické práce v terénu

Pro zvýšení výsledné přesnosti, pro kontrolní a transformační účely se v terénu stabilizují, signalizují a zaměřují vlícovací body.

Vlastní let

Je proveden dle plánu.

Vyhodnocení

Nejprve se provádí kontrola nasnímaných dat, aby se případně provedl opravný let. Pro vlastní zpracování se používají moderní programové prostředky zajišťující kvalitní výstupy.

Druhy výstupů

3D mračno bodů
Ortofotosnímek zájmové oblati
Digitální model terénu
Účelová mapa
Vrstevnicový plán