Inženýrská geodézie je část geodézie, která řeší úkoly související s budováním vytyčovacích sítí, vytyčováním a kontrolním měřením prostorové polohy stavebních objektů, vytyčováním a kontrolou geometrických parametrů průmyslových objektů a zařízení, zaměřováním území pro projekt a vyhotovením geodetické části dokumentace skutečného provedení stavebního díla. Inženýrská geodézie pod hlavičkou HCM s.r.o. zahrnuje následující:

Výkon funkce odpovědného geodeta

Kdy a kde všude potřebujete odpovědného geodeta? Funkci odpovědného geodeta oceníte prvně při vytýčení hranic parcely nebo pro tvorbu geometrického plánu pro rozdělení pozemku. Podruhé odpovědného geodeta využijete při projektování stavby, kdy náš polohopisný a výškopisný plán je podkladem pro projektanta. Dále využijete odpovědného geodeta při vytýčení budoucí stavby (např. rodinného domu) na pozemku. Pro kolaudaci bude potřeba geometrický plán pro vyznačení stavby do katastru nemovitostí, který samozřejmě vyhotovíme. V HCM s.r.o. disponujeme třemi úředně oprávněnými inženýry, kteří jsou oprávněni ověřovat výsledky zeměměřických činností v celém rozsahu, což je předmětem funkce odpovědného geodeta.

Zaměření a výpočty kubatur

HCM s.r.o. v rámci inženýrské geodézie provádí přesné zaměření a výpočty kubatur. Hlavním cílem výpočtu kubatur je zjistit, kolik materiálu bylo v určité oblasti odtěženo či navezeno, a zda tento objem odpovídá očekávání, údajům uvedeným v projektu, případně fakturaci dodavatelů. Díky speciálním metodám (letecká fotogrammetrie, 3D skenování) lze velmi přesně a bezkontaktně zaměřit i deponie z jemných a sypkých materiálů či nebezpečné nebo nepřístupné objekty. Nespornou výhodou je rychlost měření a přesnost určení kubatur.

Kontrola svislosti

Součástí služby inženýrské geodézie je elektronická kontrola svislosti staveb při jejich realizaci i po jejím dokončení. Společnost HCM s.r.o. nalezne veškeré odchylky pomocí přesného měření svých oprávněných inženýrů neb přesnost je krédem společnosti.

Měření deformací a posunů

Specifickým odvětvím inženýrské geodézie je zaměřování deformací a posunů staveb. HCM s.r.o pro Vás provede kontrolní měření a zaznamená výškové posuny, i případné sedání objektu. Rozbory přesnosti a měření deformací a posunů vyhodnotíme dle geodetických metod a zdokumentujeme na základě zadání objednavatele.

Měření jeřábových drah

Do oblasti inženýrské geodézie spadá i měření jeřábových drah. HCM s.r.o. provádí kontrolní zaměření geometrie jeřábové dráhy, které je vyžadováno technickou normou jednou za 10 let a u výrazně dynamicky namáhaných konstrukcí jednou za 5 let. Pro měření jeřábových drah lze využít tří metod - srovnávací přímku, polární metodu a metodu protínání z úhlů. Budete-li potřebovat zkontrolovat jeřábovou dráhu ať už před jejím uvedením do provozu nebo kvůli rektifikaci za provozu, jsme Vám k dispozici.

Výše uvedené služby INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE objednejte, viz kontakty.